Žákovský parlament

Členové žákovského parlamentu ve školním roce 2017/2018:

 • Eliška Vrbová, Viktorie Kaplanová 9.
 • Hana Mácová, Klára Fajtová, Marjánka Masarovičová 8.
 • Karolína Kostkanová, Štěpánka Vávrová, Jirka Čepelka, Anežka Halbrštátová, Josef Slanina 7.
 • Ema Šťovíčková, Štěpán Středa, Kristýna Kulhavá, Stela Šrolerová 6.
 • Anežka Čadová, Jakub Jakeš 5.
 • Daniela Pomikálková, Marek Faltus 4.

·       

 

Úvodní ustanovení:

 • Členem žákovského parlamentu se může stát každý žák 4. - 9. třídy. Žáci 1. až 3. ročníků podávají své připomínky a náměty k činnostem prostřednictvím třídních učitelů.
 • Každá třída si volí minimálně dva zástupce, funkční období trvá jeden školní rok.
 • Volby do školního parlamentu probíhají na začátku školního roku, nejpozději do 30. září.
 • Zvolený člen je povinen se pravidelně účastnit všech řádných i mimořádných jednání žákovského parlamentu. Nemůže-li se schůzky zúčastnit, je povinen se omluvit (mailem nebo osobně) a sjednat za sebe náhradu.
 • Schůzky jsou svolávány minimálně jednou měsíčně, v případě nutnosti častěji.
 • Povinností každého člena parlamentu je pravdivě informovat své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým žákovský parlament dospěl.
 • V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
 • Všichni členové mají rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí nemají hlasovací právo.
 • K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 • Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.
 • Členové školního parlamentu mají právo nepřijmout zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svým jednáním dobré jméno školního parlamentu.
 • Na jednání parlamentu dohlíží pověření zástupci pedagogického sboru.
 • Žákovský parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy.
 • Za odpovídající plnění úkolů, práce, aktivitu a podněty budou zástupci tříd na konci roku odměněni.

 

Desatero žákovského parlamentu:

 • Nepřekřikujeme se, nasloucháme si.
 • Nezesměšňujeme se a vzájemně se neurážíme.
 • Vynecháváme vulgární výrazy.
 • Řešíme školní problémy.
 • Předáváme spolužákům nezkreslené informace.
 • Spolupracujeme v týmu.
 • Zúčastňujeme se schůzek.
 • Přicházíme včas.
 • Respektujeme názory druhých.
 • Jsme dobrými reprezentanty naší ZŠ.

 

Práva zástupců žákovského parlamentu:

 • Vznést dotazy v případě nejasností ohledně výuky či provozu školy.
 • Seznámit se s výsledky každého projednaného návrhu či připomínky.
 • Vyslovit svůj názor.
 • Spolupracovat se třídou.

 

Cíle žákovského parlamentu:

 • Aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu ve škole.
 • Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a dalšími zaměstnanci.
 • Předcházet negativním jevům jako je šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy a ostatních žáků.
 • Připomínat dodržování školního řádu.
 • Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména sportovní a kulturní akce a jejich vyhodnocování.
 • Řešit náměty a připomínky žáků ke zlepšení chodu školy.
 • Prezentovat svou práci na webových stránkách školy a školní nástěnce.
 • Umožnit žákům komunikovat s dospělými, brát je jako své partnery a umožnit žákům uplatnit své dovednosti, schopnosti a získat nové zkušenosti.

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top