pátek, 27 srpen 2021 05:40

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci.

Ve středu 1. září v 8 hodin zahájíme nový školní rok.

 

Žáky 1. ročníku s rodiči přivítáme mimořádně ve školní jídelně, která umožní rozestupy, efektivní větrání a následnou snadnější dezinfekci. Po přivítání bude následovat krátká informační schůzka paní učitelky s rodiči, prvňáčci na tu dobu půjdou do školní družiny.

Žáci 2.- 9. ročníku se sejdou se svými třídními učiteli a asistenty pedagogů v kmenových třídách.

Bohužel nás neminou některá protiepidemická opatření.


Provoz školy je zajištěn v plném rozsahu

- od 6:30 hod. (ranní družina) do 16:15 hod.
- při vstupu do budovy, ve všech učebnách a toaletách je k dispozici dezinfekce rukou, ve škole je zajištěna řádná a průběžná dezinfekce všech prostor, v učebnách pak dostatečné větrání

 

Průběh vyučování

- vyučování se rozběhne dle nastaveného rozvrhu, včetně tělesné a hudební výchovy
Ve čtvrtek 2. 9. proběhnou třídnické práce, konec vyučování I. stupeň v 11,40 h., II. stupeň ve 12,35 h.
Od pátku 3. 9. učíme dle rozvrhu.
První třída bude mít postupný nárůst hodin (bude upřesněno na schůzce s paní učitelkou).

Prozatím škola počítá též s realizací adaptačního kurzu pro žáky 6. ročníku - bližší informace budou sděleny na začátku školního roku.
Ve středu 8. 9. proběhnou třídní schůzky 2. - 9. ročníku (začátek - I. stupeň v 15 h, II. stupeň v 15.30 h).

 

Testování

- na začátku školního roku musí všichni žáci podstoupit tři kola antigenního testování neinvazivními testy (výtěr z kraje nosu), a to:
1. 9. (2. - 9. ročník) - kmenová třída

2. 9. (1. ročník) - školní jídelna, možná účast rodičů

6. 9. (1. - 9. ročník) - kmenová třída

9. 9. (1. - 9. ročník) - kmenová třída

 

Průběh testování

- přesný průběh testování můžete spolu s žáky zhlédnout v instruktážním videu: https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

- žákům bude vysvětlen pedagogickými pracovníky před samotným testováním

- podobně jako v předchozím školním roce platí, že si žáci smějí přinést vlastní (např. slinný) test, který je pro samotestování schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR

 

Koho se testování netýká

- žáků, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19 (nutno doložit lékařskou zprávou, a žáků plně očkovaných (nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny, nutno doložit očkovacím certifikátem)

- žáků, kteří předloží negativní výsledek testu, který byl proveden v odběrovém místě

 

 

Když bude test pozitivní

- pokud bude výsledek testu pozitivní, odchází žák do izolační místnosti; škola informuje zákonného zástupce, kterému je zároveň vydáno potvrzení o pozitivním antigenním testu

- v případě pozitivního antigenního testu je žák povinen podstoupit konfirmační RT-PCR test; do školy se žák smí vrátit po negativním konfirmačním RT-PCR testu, případně po uplynutí nařízené izolace

- žákovi, který byl v předchozích 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole, a to po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu; toto ustanovení se netýká plně očkovaných žáků, stejně jako žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě 180 dnů

- v případě, kdy konfirmační RT-PCR test potvrdí infekci u pozitivně testovaného žáka AG testem, je zákonný zástupce povinen okamžitě informovat školu; škola bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného žáka a seznam žáků, kteří byli ve škole s tímto žákem v kontaktu

Ochrana dýchacích cest

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to respirátorem FFP2 či chirurgickou rouškou. Žáci jsou tedy povinni nosit roušku/respirátor ve všech společných prostorách, ve třídě ji však mohou sundat.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu

- osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest

- žáci, kteří nepodstoupí testování, musí nosit roušku či respirátor po celou dobu pobytu ve škole (a to včetně venkovních prostor v místech, kde nelze dodržet 1,5 metrové rozestupy), nesmí cvičit ve vnitřních prostorách a nesmí při hudební výchově zpívat

 

Žákům, kteří odmítnou testování a přísnější ochranu dýchacích cest (nosit roušku či respirátor ve společných prostorách) nemůže být umožněna osobní přítomnost ve škole.

 

Školní stravování

- vstup pouze s rouškou/respirátorem

- při vstupu do jídelny bude umístěna dezinfekce

 

Vážení rodiče,

víme, že výše uvedená opatření život školy určitým způsobem ovlivní. Věříme však, že je společně dokážeme zvládnout a věnovat se tomu, na co se již ve škole těšíme – vzdělávání Vašich dětí.

S přáním pevného zdraví a všeho dobrého

Ivana Veselá, ředitelka školy

 

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top