Dynamické pracovní listy z matematiky

Důkaz Pythagorovy věty - pomocí rovnoběžníků

Pythagorova věta popisuje vztah, který platí mezi délkami stran pravoúhlých trojúhelníků v rovině. Umožňuje dopočítat délku třetí strany trojúhelníka, pokud jsou známy délky dvou zbývajících stran.

Znění Pythagorovy věty: Obsah čtverce nad přeponou pravoúhlého trojúhelníka je roven součtu obsahů čtverců nad jeho odvěsnami

Formální zápis Pythagorovy věty:

c2 = a2 + b2

Důkaz Pythagorovy věty - pomocí obsahu rovnoběžníka

Pomocí posuvníků proveď důkaz Pythagorovy věty. Je třeba si uvědomit, že obsah obdelníka je stejný jako obsah kosodelníka se stejnou stranou a stejnou výškou. (Aplet byl převzat od Zen Biker Maniac, 14/09/2006)


Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)


Vytvořeno programem Geogebra v rámci projektu EU - Moderně nejen v přírodních vědách na ZŠ Letohrad, Komenského 269

logolink